Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä

Zeroten Oy (Y-tunnus: 2531517-2)
Jaakonkatu 2, Martintalo
01620 Vantaa


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pasi Miettinen
+358 40 519 8451
pasi.miettinen@zeroten.fi


Rekisterin nimi

Zeroten Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään Zeroten Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Zeroten Oy) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Zeroten Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.


Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja Zeroten Oy:n yritysasiakasprospekteista:

  • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit rekisteröityä koskevat tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, Zeroten Oy:n muista rekistereistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi Zeroten Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

Zeroten Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Zeroten Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Zeroten Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Zeroten Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


Rekisterin luottamuksellisuus

Koko Zeroten Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Zeroten Oy
Jaakonkatu 2, Martintalo
01620 Vantaa

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Zeroten Oy yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.